Program Yeterliliği | İngilizce Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

Program Yeterliliği

Yabancı Diller Eğitimi bölümünü, İngilizce Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans programını tamamlayan bir İngilizce öğretmeni adayı;

1. İngilizce eğitimi alanındaki temel kavramlar, kavramlar arasındaki ilişkiler ve yaklaşımlar konusunda bilgi sahibidir.
2. İngilizce eğitimi alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
3. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
4. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır ve yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
5. Ulusal ve uluslararası kültürleri, dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.
6. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

7. İngilizce eğitimi alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.
8. İngilizce eğitimi alanıyla ilgili kavram ve süreçleri çözümler, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9. İngilizce eğitimi alanıyla ilgili sorunları tanımlama, analiz etme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm üretme becerisi geliştirir.
10. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve öğrenme stillerini göz önüne alarak İngilizce eğitimi alanındaki en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.
11. Konu alanına ve öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun araç, gereç, materyal ve eğitim teknolojilerini etkili kullanır ve materyal geliştirir.
12. Öğrencilerin kazanımlarını farklı yöntemlerle çok yönlü değerlendirir.Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
13. İngilizce eğitimi alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için tasarlanan bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14. Okul yönetim süreçlerine yönelik liderlik vasıflarını geliştirir ve sürekli katkı sağlar.
15. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

16. İngilizce eğitimi alanındaki eksikliklerini ve öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
17. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
18. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19. Bilgiye ulaşmak için etkin yöntemler kullanır.

20. Sanatsal ve kültürel etkinliklere aktif bir şekilde katılır.
21. İngilizce eğitimi alanıyla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel
verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
22. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23. Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
24. En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

25. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
26. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
27. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
28. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
30. Birey olarak, İngilizce eğitimi alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.